Detailhandelsvisie wordt vervolgd

Detailhandelsvisie wordt vervolgd

Onlangs werd in de commissievergadering in Leek de detailhandelsvisie besproken. Vorig jaar in september werd door de raad, op voorstel van de VVD, om deze visie gevraagd. De raad vond dat er een visie moest komen die uit meer elementen dan enkel ruimtelijke ordening bestond. Daarnaast zou alle detailhandel moeten worden meegenomen, en niet alleen het centrum van Leek.

Hoewel in de visie die werd behandeld nog steeds voornamelijk plannen ten aanzien van ruimtelijke ordening stonden, kwam het al dichter in de buurt van wat de VVD voor ogen stond vorig jaar september.

Wat miste was de ambitie. Tijdens de behandeling van de visie in de commissie werd daarop gewezen door de VVD. Hoe kun je anders maatregelen nemen die leiden tot het bereiken van dat doel? De conclusie van de VVD is dat er wellicht te veel tijdsdruk stond op het tot stand komen van de visie.

Nu is de gemeente niet de juiste instantie om de richting te bepalen waar het heen moet met -met name- het centrum van Leek. Dat zijn de ondernemers zelf. De gemeente viel dus eigenlijk maar weinig te verwijten. Immers, als er geen richting is dan zijn de maatregelen ongecoördineerd. De vraag om een ambitie was dus voornamelijk gericht aan de ondernemers.

Het is mooi om nu te constateren dat de vraag is opgepakt door de Leekster detailhandel. In een werkgroep met gemeente, provincie en specialisten is nu de discussie gestart over waar het heen moet. De VVD leeft mee met de ondernemers, en streeft naar een levendig centrum waar ondernemers de kost kunnen verdienen. De rol van de gemeente is daarin te faciliteren.