Geluk of wijsheid?

Het lijkt erop dat de het financiële rampjaar 2015 voor de gemeente Leek met een sisser afloopt. De tussenrapportage voor het vierde kwartaal laat zien dat er een flink aantal incidentele meevallers zijn waardoor het grote tekort lijkt omgebogen in een klein overschotje. Dit is overigens nog niet definitief, want de accountant is de jaarrekening nog aan het controleren. Er kan dus nog wel wat veranderen.


Naar de pers toe klopt het college zich op de borst met wethouder Morssink voorop. Er hoefde niet te worden bezuinigd zoals de oppositie wel wilde. Nu is een begroting die niet sluit -zoals dat ruim een jaar geleden het geval was- een reden om te bezuinigen. Zeker als het om bedragen gaat die substantieel zijn zoals het begrote resultaat van 2015 in eerste instantie aangaf.


Toen het college de begroting 2015 in oktober 2014 presenteerde, werd er dus nog wél uitgegaan van een structurele – nog niet concreet ingevulde- bezuiniging van maar liefst €650.000! Met dit voorstel van het college was de oppositie het eens, net als de coalitie. Het college dus, en niet zozeer de oppositie stuurde aan op bezuinigingen. Gedurende het jaar 2015 werd de noodzaak tot bezuinigen steeds kleiner met het slinken van het tekort. En met elke meevaller werd de wethouder steeds trotser op zijn financieel beleid.


Op een enkel punt heeft het college gelijk als het gaat om het financieel beleid dat geleid heeft tot een beter resultaat. De bijdrage van het Rijk aan de gemeentekas wordt altijd voorzichtig begroot. En daar zijn inderdaad een paar meevallers mee te verklaren. Voor het overige waren de oorzaken van de meevallers alle óf buiten de invloed van het college (booming huizenmarkt) óf gewoon geluk (potje onvoorzien niet aangesproken). En een deel van de meevallers is ook te verklaren uit het plunderen van de reserves (dekking van afboekingen op sommige niet goed lopende grondexploitaties). Eigenlijk is er dus nog sprake van een klein tekort.


De juiste tekst van de wethouder over de financiële resultaten moet derhalve zijn dat Leek gelukkig niet hoefde te bezuinigen. Doordat er flink meer meevallers dan tegenvallers waren. Geluk gehad dus.


De wijsheid heeft maar een beperkte rol gespeeld. In elk geval kleiner dan de vergeetachtigheid.